Algemene Voorwaarden MY-organziation

1 Geldigheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn onder alle omstandigheden geldig voor al onze producten, creaties, certificaten, licenties, opleidingen, trainingen, workshops, in- company opleidingen en alle overige diensten en opdrachten, inclusief alle informatie, kennis en ervaring die daar direct of indirect mee samenhangen, hierna te noemen Product(en). Tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen prevaleren de algemene voorwaarden van MY-organization boven die van de Afnemer in de enkele hoedanigheid zoals hieronder is gedefinieerd. De enkele daad van het zich kenbaar maken als Afnemer zoals hieronder is gedefinieerd, geldt als een akkoord met deze bepaling en deze prevalentie, tenzij de Afnemer dit binnen uiterlijk 14 dagen na dit kenbaar maken, uitdrukkelijk herroept middels een aangetekend schrijven aan MY-organization.

Deze voorwaarden verstaan onder:

Afnemer: Degene die door opgave van diens Naam, Adres en Woonplaatsgegevens er blijk van geeft deze algemene voorwaarden te erkennen en (1) werkzaam is voor of met MY-organization of betrokken is bij een activiteit van MY-organization en/of (2) die voornemens is om het Product te verwerken, te verkopen en/of af te nemen of die het Product daadwerkelijk verwerkt, verkoopt en/of afneemt of die zich op een andere manier direct of indirect aansprakelijk heeft gesteld voor de verwerking, verkoop, afname of betaling van het Product.

Annuleren: De (tijdelijke) opzegging of annulering door de Afnemer of MY-organization.

MY-organization: Alle direct en indirect aan Nala BV verbonden rechtspersonen, communities en netwerken.

Startdatum: Het begin en eerste tijdstip van afname van het Product zoals aan de deelnemer per brief of mail is bericht of bevestigd.

Product: Alle informatie, producten en diensten m.b.t. testen, onderzoeken, opleidingen, visies, trainingen, inclusief alle kennis, ervaring en diensten, die er direct of indirect mee samenhangen en / of die vanuit of binnen het verband van MY-organization of een van diens voorgangers zijn ontwikkeld, tot stand gekomen en die al dan niet in geautomatiseerde bestanden zijn verwerkt.

Prijs: Het tarief of de prijs van het Product zoals deze op een website van MY-organization of op een aan MY-organization verbonden platform is vermeld verminderd met de eventuele kortingen. Alle bedragen op deze website en in deze algemene voorwaarden genoemd, zijn exclusief BTW.

Startdatum: Het begin en eerste tijdstip van afname van het Product zoals aan de deelnemer per brief of mail is bericht of bevestigd.

2 Aanvaarding

MY-organization aanvaardt de afname op het moment van de ontvangst van de aanvraag en betaling van Afnemer, tenzij MY-organization aan Afnemer het tegendeel schriftelijk of per mail mededeelt. Onder betaling wordt tevens ieder betalingsregeling verstaan die partijen met elkaar overeenkomen.

3 Offertes

Offertes zijn vrijblijvend en MY-organization is slechts aan de Offerte gebonden indien de Offerte binnen veertien (14) dagen door afnemer is ondertekend en door MY-organization is ontvangen.

De in de Offerte genoemde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders in de Offerte is vermeld.

4 Communicatie en levering

MY-organization is een internet gestuurde community-organisatie. Zij communiceert en levert waar mogelijk middels en via het internet en de social media. Afnemer is zich hiervan bewust. MY-organization levert het Product, waarvoor de Afnemer zich heeft gemeld, conform hetgeen daarover door MY-organization vanaf het startmoment en daarna ten behoeve van Afnemer op formele wijze als zodanig is aangegeven, gecommuniceerd of vermeld.

4.1 Uitvoering van de Overeenkomst

In het geval dat de Werkzaamheden worden verricht op de locatie van afnemer of op een door afnemer aangewezen locatie, draagt afnemer kosteloos zorg voor alle in redelijkheid gewenste of voor de uitvoering benodigde faciliteiten.

4.2 MY-organization is gerechtigd:

 1. De communicatie en/of levering van het Product tussentijds te wijzigen, om reden van herprogrammering van vereisten van externe instanties en/of om reden van kwalitatieve verbetering van het Product, een en ander geheel naar discretie van MY-organization te bepalen.
 2. De indeling van het Product voor wat betreft inhoud, plaats en tijd te wijzigen.
 3. Bij onvoldoende aanvraag of afname of bij onvoldoende gegarandeerd aanbod van kwaliteit door Afnemer de levering van een Product af te lasten, of aanvraag voor een Product niet te accepteren, een en ander geheel ter discretie van MY-organization en door MY-organization te bepalen en geheel of ten dele uit te voeren. Waar en voor zover van toepassing ontvangen ingeschreven Afnemers zo spoedig mogelijk bericht, waarna hun verplichtingen komen te vervallen.
 4. Het aantal bijeenkomsten bij een eventuele levering, opleiding of training te reduceren, waarbij de prijs hetzelfde blijft, met een maximum van het aantal te reduceren bijeenkomsten tot maximaal 20%.
 5. De groepsgrootte bij een eventuele groepsgewijze levering, opleiding of training met maximaal twee Afnemers te verhogen.
 6. In geval van meer en/of minderwerk kunnen partijen wijziging, aanvulling of correctie van de overeengekomen opdracht slechts bij nadere, schriftelijke overeenkomst bepalen. Echter, indien door omstandigheden in de sfeer van de afnemer meerwerk in redelijkheid noodzakelijk wordt om de opdracht volgens de overeengekomen criteria en maatstaven van MY-organization uit te voeren, dan zijn die omstandigheden integraal onderdeel van de overeengekomen opdracht en zal MY-organization de afnemer hiervan in redelijkheid zo spoedig mogelijk in kennis stellen en voor zover mogelijk in overleg met de afnemer tot uitvoering van het meerwerk overgaan. De kosten van dit meerwerk zijn voor rekening en risico van afnemer.

4.3 Contract, contractduur en Uitvoeringstermijn

In het geval dat in verband met de uitvoering van werkzaamheden tussen afnemer en MY- organization een termijn is overeengekomen, dan geldt deze termijn slechts bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. MY-organization biedt ten aanzien van afgesproken levertijden geen enkele garantie en niet-tijdige levering geeft afnemer geen enkel recht op schadevergoeding, ontbinding van overeenkomst of opschorting van enige verplichting jegens afnemer. De verplichting van MY-organization is een inspanningsverplichting, waarvan de goede nakoming slechts in redelijkheid kan worden bepaald en vastgesteld.

4.4 Gemiste levering

De Afnemer heeft niet het automatische recht een gemiste Product afname in te halen of te herhalen.

4.5 Levering ten behoeve van derden

MY-organization kan leveren of opleiden ten behoeve van of voor toetsing door derden. Bij succesvolle afname vraagt MY-organization in dat geval bij derden een eventuele kwalificatie of diploma aan.

5 Legitimatie

De Afnemer is verplicht een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben of op verzoek van MY-organization kenbaar te maken.

6 Betaling

Afname komt tot stand door betaling vooraf, tenzij partijen anders overeenkomen. Naar keuze van MY-organization kan de afnemer de Prijs in een keer dan wel in drie termijnen zal voldoen. Indien de betalende Afnemer een ander is dan de feitelijke deelnemer dient de Afnemer de Prijs in een keer te voldoen.

6.1  Indien - na facturering door MY-organization - de Afnemer alsnog een gespreide betaling wenst, kan MY-organization 300 Euro aan administratiekosten in rekening brengen.

6.2  Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling moet geschieden voor of op de vervaldatum die op de factuur is aangegeven.

6.3  Indien - na facturering door MY-organization - de Afnemer wijzigingen wenst waardoor MY- organization genoodzaakt is een nieuwe factuur te produceren, dan brengt een minimum van 300 Euro aan kosten voor de administratie en overige werkzaamheden in rekening zonder zich in detail te verantwoorden.

6.4  Indien sprake is van een creditering, dan zal binnen 14 werkdagen worden terugbetaald.

7 Herziening betalingsverplichting

Indien de Afnemer, als gevolg van een bijzondere omstandigheid, niet of niet geheel aan de verplichting tot betaling kan voldoen, kan Afnemer uitsluitend schriftelijk met MY-organization een wijziging in de betalingsregeling overeenkomen. De schriftelijke vastgelegde wijziging van de betalingsregeling dient als bewijs van de herziene betalingsafspraak.

8 Niet tijdige betaling

Indien Afnemer niet tijdig betaalt, komen alle kosten, ontstaan door wanbetaling, vermeerderd met de wettelijke rente, voor rekening van de Afnemer. De wanbetaling treedt in op het moment dat de betaaltermijn wordt overschreden en/of MY-organization genoodzaakt is een herinnering te sturen.

8.1  Bij niet tijdige betaling kan MY-organization de Afnemer de toegang tot de afname of tot bijeenkomsten te alle tijde ontzeggen zonder opgaaf van verdere redenen. Door het niet feitelijk afnemen van het Product of het niet feitelijk bezoeken van bijeenkomsten komt geen enkele financiële verplichting van Afnemer aan MY-organization te vervallen.

8.2  Iedere overeenkomst met de Afnemer wordt, in geval van wanbetaling, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, eenzijdig geacht te zijn verbroken. MY-organization is in dat geval gerechtigd de totale Prijs aan Afnemer in rekening te brengen en onmiddellijk op te eisen.

9 Herroepsrecht consumenten

Met uitzondering van digitale producten, licenties en abonnementen kunt u de bij MY-organization gekochte producten, zonder opgave van redenen, binnen 14 dagen na ontvangst retourneren (herroepingsrecht). De verzendkosten voor de retournering zijn voor rekening van de klant.
 
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag:

 • waarop het artikel in uw bezit is.
 • bij meerdere artikelen in een bestelling, die afzonderlijk worden geleverd: waarop u het laatste artikel heeft ontvangen.


U maakt gebruik van het herroepingsrecht door contact op te nemen met welkom@my-organization.nl voor een retourformulier. Vermeld in uw e-mailbericht het factuurnummer, het te retourneren product en het aantal dat u wilt retourneren.

U kunt het artikel alleen terug sturen als het artikel compleet is in de - voor zover redelijkerwijs mogelijk - originele staat en fabrieksverpakking.
 
Met het toepassen van het herroepingsrecht vervalt niet uw eventuele betaalverplichting. U zult wel binnen de gestelde termijn moeten betalen. Is door het retour verwerken in onze administratie een tegoed ontstaan en hebt u de bestelling vooraf met Ideal betaald, dan storten wij dit zo spoedig mogelijk terug. Het bedrag staat binnen enkele dagen, doch uiterlijk binnen 30 dagen na verwerking van het retour op uw rekening.

10 Annulering

Annuleren van Afname, deelname, opleiding of training kan uitsluitend schriftelijk en bij voorkeur aangetekend geschieden. De datum van de poststempel of van mail ontvangst geldt als moment van aanzegging van de annulering. Als enig bewijs van annulering en het tijdstip van annulering geldt de schriftelijke bevestiging van MY-organization. De startdatum van de Afname, deelname, opleiding of training geldt als uitgangspunt bij de verwerking en afhandeling van de annulering.

10.1  Ingeval van opleiding of training heeft de Afnemer bij aanmelding recht op een wettelijke bedenktijd van 7 werkdagen.

10.2  Ingeval van annulering van een eventuele opleiding of training gelden de volgende uitgangspunten:

 1. Tot 6 weken voor de startdatum van de workshop, opleiding of training bedragen de       annuleringskosten 25%.
 2. Tot 4 weken voor de startdatum van de workshop, opleiding of training bedragen de annuleringskosten 50% van de opleidingskosten en 100% van de eventuele arrangementskosten van het conferentieoord.
 3. Binnen 4 weken voor aanvang van de workshop, opleiding of training bedragen de annuleringskosten 100% van de opleidingskosten en 100% van de eventuele arrangementskosten van het conferentieoord.
 4. Indien de plaats naar het oordeel van MY-organization kan worden ingenomen door een andere geschikte kandidaat, wordt het volledige cursusgeld gerestitueerd minus een minimum van 350 Euro administratiekosten.

10.3  Ingeval van annulering van eventuele incompany-trajecten gelden de volgende uitgangspunten:

 1. Tot 8 weken voor aanvang van het incompany-traject worden geen kosten in rekening gebracht, behalve reeds gemaakte kosten ter voorbereiding van de opleiding of training.
 2. Tot 6 weken voor aanvang van het incompany-traject bedragen de annuleringskosten 50% van de trainingskosten en 100% van de voorbereidingskosten conform uitgebrachte offerte.
 3. Binnen 6 weken voor aanvang van het incompany-traject bedragen de annuleringskosten 100% van de volledige voorbereidings- en trainingskosten conform uitgebrachte offerte.

10.4  Ingeval van annulering van eventuele personal en teamcoaching gelden de volgende uitgangspunten: Bij annulering binnen 6 weken voor aanvang van de gemaakte afspraak: 100% van de kosten.

10.5  Indien de Afnemer komt te overlijden of indien er sprake is van zodanig uitzonderlijke omstandigheden dat betaling van de annuleringskosten naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, verzoekt MY-organization om schriftelijk een gemotiveerd verzoek te zenden. MY-organization houdt zich het recht voor om schriftelijk bewijs op te vragen. De annuleringskosten zullen in een dergelijk geval worden beperkt tot 300 Euro administratiekosten en daarnaast 100% van de prijs over de reeds gevolgde en lopende delen van de afname, opleiding of training en de niet te annuleren arrangementskosten van het eventuele conferentieoord.

10.6  De annuleringskosten zijn te allen tijde onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar. Artikel 9 en 10 zijn overeenkomstig van toepassing.

11 Eigendom en rechten

Van al het door MY-organization gepubliceerde of verstrekte materiaal blijven alle rechten aan haar voorbehouden. Niets uit deze uitgave(n) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, hetzij technisch, hetzij mechanisch, door kopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MY-organization. Het is niet toegestaan om direct of indirect enig materiaal aan derden ter beschikking te stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MY-organization. Waar MY-organization in haar communicatie uitingen gebruik heeft gemaakt van individuele copyright houders wat betreft teksten en/of song lyrics, heeft zij daarbij alles in het werk gesteld om - voor zover dat van toepassing is - deze copyrighthouders op te sporen. MY-organization verontschuldigt zich op voorhand voor onbedoelde omissies waarvoor zij mogelijk verantwoordelijk zou kunnen zijn en zij wil eventuele fouten in de verwijzingen in de design uitingen voor haar toekomstige uitgaven en individuele publicaties kunnen corrigeren door hierop te worden geattendeerd zodat zij deze fouten zo spoedig mogelijk ongedaan kan maken.

12 Huisstijl

Op ieder Product staat uitsluitend de voorgeschreven huisstijl van MY-organization. Iedere vorm van inbreuk op deze voorwaarde levert een afzonderlijke en op zichzelf staande  schade op ten bedrage van de totale waarde van het geëxploiteerde product. Deze schade worden partijen door het enkele gebruik van het Product geacht te zijn overeengekomen zonder nadere voorwaarden. Deze schade is een gefixeerd op zichzelf bedrag. Eventuele bedrijfsschade is hierin niet verrekend en wordt onverkort daarboven in rekening gebracht, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Deze voorwaarde in algemene zin dient om de eigendom en het bezit van MY-organization veilig te stellen en om te garanderen dat deze eigendom en dit bezit in  communicatie uitingen als zodanig duidelijk blijft en niet wordt vermengd of verwaterd met het eigendom of bezit van een derde partij zonder dat MY-organization daaraan uitdrukkelijk haar akkoord verbonden heeft middels een aangetekend schrijven dan wel een daartoe bestemde overeenkomst.

13 Aansprakelijkheid

MY-organization heeft waar nodig een gangbare aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De aansprakelijkheid van MY-organization is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder deze verzekering wordt uitgekeerd, te vermeerderend met eventuele eigen risico op deze verzekering. Indien de verzekering om enige reden geen dekking biedt, dan is de aansprakelijkheid van MY-organization beperkt tot het bedrag dat MY-organization feitelijk in rekening heeft gebracht. Afnemer erkent onder alle omstandigheden de toepasselijkheid van dit artikel inzake aansprakelijkheid.

13.1  In het geval dat MY-organization aansprakelijk is, komt alleen direct door de fout van MY- organization veroorzaakte schade in aanmerking voor eventuele vergoeding. Gevolgschade (waaronder inkomsten- en bedrijfsschade) is te allen tijde en onder alle omstandigheden uitgesloten.

13.2  Voor eventuele fouten van door MY-organization ingeschakelde derden is MY-organization alleen aansprakelijk, indien MY-organization bij het inschakelen van deze derden het maken van dergelijke fouten onder alle omstandigheden had kunnen en moeten voorzien.

13.3  Eventuele aanspraken op schadevergoeding dienen op straffe van verval binnen een jaar nadat de schade bekend is geworden in rechte te zijn ingesteld.

13.4  De aansprakelijkheidsregeling onder dit artikel geldt niet indien en voor zover deze in strijd is met regels van dwingend recht.

14 Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming van de overeenkomst door MY-organization redelijkerwijs niet kan worden verlangd. In het geval dat MY- organization door overmacht wordt verhinderd de leveringen geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft MY- organization het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de Leveringen op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te harer keuze en zonder dat MY-organization gehouden is om enige door afnemer geleden schade te vergoeden.

In het geval dat MY-organization ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk aan zijn verplichtingen jegens afnemer die voortvloeien uit de overeenkomst heeft voldaan en ten behoeve van afnemer gedeeltelijk leveringen heeft verricht - en aan de reeds verrichtte leveringen zelfstandige waarde toekomt - is MY-organization gerechtigd om de betreffende leveringen separaat te factureren. Afnemer is alsdan gehouden de betreffende factuur van MY-organization onverkort en zonder enigerlei compensatie te voldoen.

15 NAW gegevens

Naam- en adresgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van MY-organization en worden gebruikt om afnemers op de hoogte te houden van producten, opleidingen en trainingen. MY-organization zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft. Indien een Afnemer aangeeft geen prijs te stellen op toezending van informatie, dan wordt dat direct gerespecteerd en wordt deze toezending onmiddellijk gestaakt.

16 Vertrouwelijkheid

MY-organization en Afnemer verbinden zich tot geheimhouding van alle wederzijds ontvangen gegevens, waarvan zij redelijkerwijs kunnen vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn en/of waaraan partijen enige eigendomsrechten ontlenen.
 Daaronder vallen in ieder geval alle Producten en Product gegevens. Persoonlijke gegevens en informatie die partijen tijdens of in verband met de levering van het Product of gedurende de opleiding van de Afnemer ontvangen, zullen wederzijds naar elkaar en naar derden zoveel mogelijk vertrouwelijk worden behandeld.

17 Wijziging van de algemene voorwaarden

MY-organization is te allen tijde bevoegd om wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. MY-organization zal Afnemer tijdig van de gewijzigde voorwaarden in kennis stellen. Indien geen kennisgeving van wijziging is gedaan, treden wijzigingen jegens de Afnemer pas dan in werking, zodra en op het moment dat Afnemer van de wijzigingen alsnog in kennis is gesteld. Bericht van in kennisstelling geschiedt schriftelijk via mail, social media of per post.

18 Nederlands recht

Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlandse recht van toepassing. Tot beslechting van de geschillen die hieruit kunnen voortvloeien is alleen de Nederlandse rechter in Utrecht bevoegd.

MY-organization  Algemene voorwaarden November 2016